Language

THAI ENGLISH

About Us


สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

ติดต่อ อาจารย์สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
แฟกซ์ : 02-641-7915
มือถือ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.com

รายการ " THE EXIT ทางออกประเทศไทย " ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ดำเนินรายการโดยคุณจอม เพ็ชรประดับ ผลกระทบ SME จากอุทกภัย' 54 มีแผนฟื้นฟูอย่างไรหลังสถานการณ์น้ำลด ร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมแขกรับเชิญคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ( เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ) และคุณสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ " INTELLIGENCE " ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2554
มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ที่ได้พยายามยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็ว เพราะมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยอาจะได้รับความเสียหายสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท ประธานกลุ่มฯ ประเมินว่าหลังจากน้ำท่วม จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3 ปีกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นขึ้นมา เพราะกำลังซื้อของประชาชนจะหดหาย ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเยียวยา และจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://shows.voicetv.co.th/intelligence/23913.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ทางกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )
ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยื่นหนังสือเยียวยาขอความช่วยเหลือ ณ กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย มี นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ประธานกลุ่ม ปกภ. เป็นแกนนำในการเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยทางกระทรวงการคลัง และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่ขัดขวาง และมิได้อำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น

กลุ่มผู้ประกอบในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) อยู่ในระหว่างยื่นข้อเสนอให้ทางรัฐบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นกรณีฉุกเฉิน อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานราชการ สนใจเข้าร่วมกลุ่มหรือมีปัญหาดังกล่าว สามารถติดต่อทางกลุ่มได้โดยตรง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ทางกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )
ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยื่นหนังสือเยียวยาขอความช่วยเหลือ ณ กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย มี นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ประธานกลุ่ม ปกภ. เป็นแกนนำในการเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยทางกระทรวงการคลัง และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่ขัดขวาง และมิได้อำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น

กลุ่มผู้ประกอบในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) อยู่ในระหว่างยื่นข้อเสนอให้ทางรัฐบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นกรณีฉุกเฉิน อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานราชการ สนใจเข้าร่วมกลุ่มหรือมีปัญหาดังกล่าว สามารถติดต่อทางกลุ่มได้โดยตรง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ทางกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )
ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยื่นหนังสือเยียวยาขอความช่วยเหลือ ณ กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย มี นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ประธานกลุ่ม ปกภ. เป็นแกนนำในการเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยทางกระทรวงการคลัง และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีทางธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่ขัดขวาง และมิได้อำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น

กลุ่มผู้ประกอบในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) อยู่ในระหว่างยื่นข้อเสนอให้ทางรัฐบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นกรณีฉุกเฉิน อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานราชการ สนใจเข้าร่วมกลุ่มหรือมีปัญหาดังกล่าว สามารถติดต่อทางกลุ่มได้โดยตรง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนฟื้นฟูเยียวยาประเทศไทยหลังน้ำท่วม
โดย อาจารย์ โบบิ ( สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ )

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย


กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์โบบิ นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

ได้นำหนังสือแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม และมอบน้ำดื่ม จำนวน 11664 ขวด
ให้กับรองเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี พล ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง ณ สำนักนายก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( อ.โบบิ )
ได้เดินทางไปมอบหนังสือ แผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ณ สำนักนายกฯ รัฐมนตรี

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง


กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 : นำผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสื่อให้ความสนใจ

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 : นำผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้สัมภาษณ์ ถึงความเดือนร้อนที่ได้รับผลกระทบ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ทาง กลุ่ม ปกภ. ได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เดินทางเสนอหนังสือแผนการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลผ่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น. ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น ) ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร )
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736